15 Factoren die Je Status Maken of Breken (Studie)

Populair zijn geeft je een overlevingsvoordeel, omdat je daardoor meer groepsbescherming hebt en langer leeft, wat de kans op voortplanting verhoogt. 

Maar hoe kun je punten scoren bij de groep en hoe kun je ze juist verliezen? Dus wat bepaalt je status?

KORT ANTWOORD

De factoren die je status het meest verhogen zijn een betrouwbaar groepslid zijn, intelligentie, toelating tot een prestigieuze universiteit, uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten, brede kennis, creativiteit, altijd eerlijk zijn, goed kunnen spreken in het openbaar, een goed betaalde baan hebben, een goed gevoel voor humor hebben, een leidinggevende functie bekleden, aardig zijn, moed tonen in gevaarlijke situaties, een universitair diploma hebben en hard werken.

Factoren die je status het meest verlagen zijn falen bij het uitvoeren van een groepstaak, van school gestuurd worden, luiheid, je seksuele gedrag niet onder controle hebben als je dronken bent, onbetrouwbaar zijn, onvolwassen of onverantwoordelijk gedrag vertonen, gemeen of naar tegen anderen zijn, racistische opmerkingen maken, je familie schande bezorgen, slechte manieren hebben, illegale drugs gebruiken, een soa oplopen, dom zijn, onhygiënisch en vies zijn, en bekend staan als een dief.

Dus, wil je status winnen? Wees slim, aardig en was je handen!

Dit artikel bespreekt de verschillende sociale statussen en sociale klassen, en hoe je jouw sociaal-economische status kunt vaststellen.

mannelijke ceo in pak geeft een speech

Welke sociale statussen zijn er? 3 Soorten

Sociale status verwijst naar de positie die een persoon inneemt binnen een samenleving, en deze positie kan invloed hebben op hoe anderen hen zien en behandelen. 

Er zijn verschillende soorten sociale statussen die een persoon kan hebben. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: verworven status, toegeschreven status, en situatiegebonden status.

1. Verworven status. Dit is een status die een persoon verwerft door eigen inspanningen, keuzes, vaardigheden, en prestaties. Voorbeelden hiervan zijn het behalen van een bepaalde opleiding, het verkrijgen van een bepaalde baan, of het opbouwen van een carrière. Een dokter of een advocaat heeft bijvoorbeeld een hoge verworven status vanwege de jaren van studie en werk die nodig waren om die positie te bereiken. Verworven statussen zijn dynamisch en kunnen veranderen naarmate iemand meer of minder bereikt in zijn leven.

2. Toegeschreven status. Dit is een status die een persoon krijgt bij de geboorte of door omstandigheden buiten hun controle. Deze status wordt bepaald door factoren zoals geslacht, ras, etniciteit, familienaam, en sociale klasse waarin iemand geboren wordt. Een voorbeeld hiervan is een lid van een koninklijke familie, die automatisch een hoge status heeft door geboorte. Toegeschreven statussen zijn meestal statisch en veranderen niet gemakkelijk, hoewel de perceptie ervan wel kan evolueren in de loop der tijd door maatschappelijke veranderingen.

3. Situatiegebonden status. Dit is een tijdelijke status die iemand krijgt in een specifieke situatie of context. Deze status kan veranderen afhankelijk van de rol die iemand speelt in een bepaalde groep of activiteit. Bijvoorbeeld, een leraar heeft een hoge status in de klas, maar diezelfde persoon kan een lage status hebben als nieuwkomer in een sportteam. Dit type status is vaak minder formeel en kan snel veranderen afhankelijk van de omgeving en de activiteit.

Binnen deze drie categorieën zijn er verschillende factoren die de sociale status verder kunnen beïnvloeden:

1. Economie en beroep. Het type werk dat iemand doet en het inkomen dat ze verdienen spelen een grote rol in hun sociale status. Beroepen zoals artsen, advocaten, en ingenieurs hebben vaak een hogere status dan beroepen met minder opleidingsvereisten of lagere lonen.

2. Onderwijs. Een hoger opleidingsniveau kan leiden tot een hogere sociale status. Een universitair diploma wordt vaak gezien als een teken van kennis en vaardigheden, wat de status van een persoon kan verhogen.

3. Sociale netwerken. De mensen met wie iemand omgaat en de netwerken waarin zij zich bevinden, kunnen ook invloed hebben op hun sociale status. Relaties met invloedrijke of gerespecteerde personen kunnen iemands status verhogen.

4. Culturele factoren. Cultuur speelt een belangrijke rol in hoe sociale status wordt waargenomen. In sommige culturen kan leeftijd of religieuze betrokkenheid bijvoorbeeld een belangrijke factor zijn in het toekennen van status.

In het dagelijks leven bepalen deze statussen vaak de manier waarop mensen elkaar behandelen, de kansen die ze krijgen, en de manier waarop ze zichzelf zien en door anderen worden gezien. 

Sociale status kan complex en gelaagd zijn, en het begrip ervan helpt ons beter te begrijpen hoe samenlevingen functioneren en hoe individuen binnen die samenlevingen navigeren.

Wat bepaalt de sociaal-economische status?

Sociaal-economische status (SES) is een term die de positie van een individu of groep in de samenleving beschrijft op basis van verschillende economische en sociale factoren. 

SES bepaalt vaak de levensstijl, kansen en privileges die iemand heeft. Hier zijn de belangrijkste elementen die sociaal-economische status bepalen:

Wat bepaalt de sociaal-economische status?

Inkomen. Het bedrag dat iemand verdient, is een directe indicator van hun economische status. Hogere inkomens geven toegang tot betere levensomstandigheden, gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen.

Opleidingsniveau. Het hoogste niveau van opleiding dat iemand heeft voltooid, speelt een grote rol. Hogere opleidingsniveaus, zoals een universitair diploma, zijn vaak gekoppeld aan beter betaalde banen en meer carrièremogelijkheden.

Beroep. Het type werk dat iemand doet, is een belangrijke factor. Beroepen variëren sterk in status, beloning en maatschappelijke waardering. Professionals zoals artsen, advocaten en ingenieurs worden vaak hoger gewaardeerd dan banen met minder opleidingsvereisten.

Woonomgeving. De buurt en het type woning waarin iemand woont, kunnen hun SES beïnvloeden. Mensen die in welvarende buurten wonen, worden vaak als hoger op de sociale ladder beschouwd dan degenen in minder welvarende gebieden.

Vermogen en eigendom. Het bezit van onroerend goed, aandelen, en andere waardevolle bezittingen speelt een rol. Vermogen biedt financiële stabiliteit en extra mogelijkheden die het inkomen alleen niet kan bieden.

Sociale netwerken. De kwaliteit en omvang van iemands sociale en professionele netwerken kunnen hun SES beïnvloeden. Verbindingen met invloedrijke of succesvolle personen kunnen extra kansen en middelen bieden.

Wat is mijn socio-economische klasse?

Je socio-economische klasse is een bredere categorisatie van je SES en kan worden ingedeeld in verschillende niveaus, zoals lage, midden en hoge klasse. Hier is een beknopte uitleg van elke klasse:

Lage klasse. Mensen in deze klasse hebben meestal een laag inkomen, beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en werken vaak in ongeschoolde of laagbetaalde banen. Ze wonen mogelijk in minder welvarende buurten en hebben weinig vermogen.

Middenklasse. Deze klasse wordt gekenmerkt door een gemiddeld inkomen, toegang tot hoger onderwijs, en stabiele banen die vaak enige mate van opleiding vereisen. De middenklasse omvat professionals, ambtenaren, en geschoolde arbeiders. Ze wonen meestal in comfortabele woonwijken en hebben een zekere mate van financieel vermogen.

Hoge klasse. Personen in deze klasse hebben een hoog inkomen, uitgebreide educatieve achtergronden, en werken in hooggewaardeerde beroepen. Ze bezitten vaak aanzienlijke hoeveelheden vermogen en wonen in welvarende buurten. Hun sociale netwerken omvatten vaak andere mensen met een hoge status en invloed.

Om je eigen socio-economische klasse te bepalen, kun je jezelf afvragen:

  • Wat is mijn inkomen en hoe verhoudt dit zich tot het gemiddelde in mijn samenleving?
  • Wat is mijn opleidingsniveau en wat voor soort werk doe ik?
  • Waar woon ik en wat is de waarde van mijn woning?
  • Heb ik significant vermogen of eigendommen?
  • Wat voor soort sociale en professionele netwerken heb ik?

Door deze vragen te beantwoorden, kun je een beter beeld krijgen van je plaats op de socio-economische ladder en je positie in de samenleving.

Wat bepaalt je status? 8 Factoren

Je sociale status wordt bepaald door een combinatie van factoren die samen invloed hebben op hoe je wordt gezien en behandeld door anderen in de samenleving. 

Deze factoren kunnen variëren van persoonlijke prestaties tot omstandigheden buiten je controle. Hier zijn de belangrijkste elementen die je status bepalen:

Opleiding. Het niveau van opleiding dat je hebt behaald, speelt een grote rol in het bepalen van je sociale status. Hogere onderwijskwalificaties, zoals een universitair diploma of een postdoctorale graad, worden vaak geassocieerd met hogere status vanwege de kennis, vaardigheden en inzet die nodig zijn om ze te behalen.

Beroep en inkomen. Het type werk dat je doet en hoeveel je verdient, zijn cruciale factoren. Beroepen die veel opleiding vereisen of een hoge mate van verantwoordelijkheid en invloed hebben, zoals artsen, advocaten en bedrijfsleiders, worden vaak hoger gewaardeerd. Een hoger inkomen kan ook bijdragen aan een hogere status omdat het vaak wordt geassocieerd met succes en macht.

Toegeschreven status. Dit zijn factoren waar je geen controle over hebt, zoals je afkomst, geslacht, etniciteit, en familienaam. Iemand geboren in een prominente familie of een bepaalde sociale klasse kan van nature een hogere status hebben. Deze vormen van status zijn vaak diep verankerd in de maatschappij en kunnen zoals hiervoor besproken moeilijk te veranderen zijn.

Netwerken en sociale relaties. De mensen met wie je omgaat en de netwerken waar je deel van uitmaakt, kunnen je status aanzienlijk beïnvloeden. Verbindingen met invloedrijke personen of lidmaatschap van prestigieuze organisaties kunnen je status verhogen doordat ze je toegang geven tot kansen en middelen.

Persoonlijke prestaties en vaardigheden. Je eigen prestaties, zoals successen in je carrière, sport, kunst of andere gebieden, kunnen je status verhogen. Mensen die uitblinken in wat ze doen en bekend staan om hun vaardigheden of talenten, genieten vaak van een hogere status.

Culturele en maatschappelijke normen. Culturele opvattingen en waarden spelen een belangrijke rol in het bepalen van status. In sommige culturen kan leeftijd, religieuze betrokkenheid, of militaire dienst een hoge status met zich meebrengen. Wat in de ene cultuur als statusverhogend wordt gezien, kan in een andere cultuur minder relevant zijn.

Uiterlijk en presentatie. Hoe je jezelf presenteert, inclusief je kleding, manier van spreken, en algemene houding, kan ook invloed hebben op je status. Mensen die er verzorgd en zelfverzekerd uitzien, kunnen als hogere status worden gezien.

Eigendom en materiële bezittingen. Het bezit van dure of prestigieuze goederen, zoals een groot huis, luxe auto’s, of waardevolle kunstwerken, kan je status verhogen. Deze bezittingen zijn vaak symbolen van succes en rijkdom.

Je status is dus een complex samenspel van verschillende factoren, zowel interne als externe. 

Het is een dynamisch gegeven dat kan veranderen door de keuzes die je maakt, de mensen met wie je omgaat, en de prestaties die je levert. 

Sociale status is meer dan alleen rijkdom of macht; het gaat ook over hoe je wordt gewaardeerd en gerespecteerd door anderen in de samenleving.

Wat wil status zeggen?

Wat wil status zeggen? Dus wat is de definitie van status?

Status verwijst naar de positie of rang van een persoon binnen een bepaalde context, zoals in de samenleving, een groep, of een organisatie. Deze positie bepaalt vaak hoe een persoon wordt gezien, behandeld en gewaardeerd door anderen. 

Status kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische, sociale, en persoonlijke kenmerken. Hier is een gedetailleerde uitleg van wat status betekent:

Definitie van status

Sociale status. Sociale status is de positie die een persoon inneemt binnen de sociale hiërarchie. Deze hiërarchie kan gebaseerd zijn op verschillende criteria, zoals rijkdom, beroep, opleiding, leeftijd, etniciteit, geslacht, en andere sociaal-culturele factoren. Sociale status bepaalt vaak de mate van respect, invloed, en toegang tot middelen die iemand heeft binnen een gemeenschap.

Economische status. Economische status verwijst naar de financiële positie van een persoon. Dit omvat het inkomen, het vermogen, en de economische middelen die iemand bezit. Economische status speelt een cruciale rol in het bepalen van levensstijl, toegang tot goederen en diensten, en de algemene kwaliteit van leven.

Toegeschreven en verworven status:

Toegeschreven status. Dit is de status die een persoon krijgt bij geboorte of door omstandigheden buiten hun controle. Voorbeelden zijn geslacht, etniciteit, familienaam, en sociale klasse.

Verworven status. Dit is de status die een persoon zelf verwerft door hun inspanningen, keuzes en prestaties. Voorbeelden zijn opleidingsniveau, beroepspositie, en persoonlijke prestaties.

Culturele en situationele status:

Culturele status. Dit is de status die wordt toegekend op basis van culturele normen en waarden. Dit kan variëren tussen verschillende samenlevingen en culturen. Bijvoorbeeld, in sommige culturen kan ouderdom of religieuze toewijding een hogere status met zich meebrengen.

Situationele status. Dit is de status die iemand heeft in een specifieke situatie of context. Deze kan variëren afhankelijk van de rol die iemand speelt in een bepaalde groep of activiteit.

Belang van status

Status is belangrijk omdat het invloed heeft op verschillende aspecten van het leven van een individu, waaronder:

Identiteit en zelfbeeld. De status van een persoon kan sterk bijdragen aan hun gevoel van eigenwaarde en identiteit. Mensen met een hogere status voelen zich vaak meer gewaardeerd en gerespecteerd.

Sociale interacties. Status beïnvloedt hoe mensen met elkaar omgaan. Mensen met een hogere status kunnen meer invloed uitoefenen en worden vaak met meer respect behandeld.

Toegang tot middelen. Hogere status kan de toegang tot belangrijke middelen en kansen vergemakkelijken, zoals onderwijs, gezondheidszorg, en carrièremogelijkheden.

Maatschappelijke orde en stabiliteit. Statushiërarchieën helpen bij het organiseren van sociale structuren en het handhaven van orde binnen een gemeenschap of samenleving.

Kortom, status bepaalt hoe mensen worden gezien, behandeld, en welke mogelijkheden ze hebben om te groeien en succes te behalen.

Take home message

Populair zijn biedt een overlevingsvoordeel, omdat je meer bescherming van de groep krijgt en daardoor langer leeft, wat de kans op voortplanting vergroot. 

Maar hoe kun je punten scoren bij de groep en hoe kun je ze juist verliezen? Dus wat bepaalt je status?

De hoogste statusverhogende factoren zijn een betrouwbaar groepslid zijn, slim zijn, toegelaten worden tot een prestigieuze universiteit, een uitzonderlijk leider zijn, een brede kennis hebben, creatief zijn, altijd eerlijk zijn, goed in het openbaar kunnen spreken, een goed betaalde baan hebben, een gevoel voor humor hebben, een leidinggevende functie hebben, aardig zijn, moedig zijn in gevaarlijke situaties, een universitair diploma hebben en een harde werker zijn.

De meest statusverlagende factoren zijn het falen bij het uitvoeren van een groepstaak, van school gestuurd worden, lui zijn, je seksuele gedrag niet onder controle hebben als je dronken bent, onbetrouwbaar zijn, onvolwassen of onverantwoordelijk gedrag vertonen, gemeen of naar tegen anderen zijn, racistische opmerkingen maken, schaamte brengen over je familie, slechte manieren hebben, illegale drugs gebruiken, een soa oplopen, dom zijn, onhygiënisch en vies zijn, en bekend staan als een dief.

Dus, wil je je status verhogen? Wees slim, vriendelijk en zorg goed voor je hygiëne!

Ik hoop dat je wat hebt geleerd! Als ik verder wil gaan met het schrijven over dergelijke onderwerpen, is jouw steun cruciaal.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Buss, D. M., Durkee, P. K., Shackelford, T. K., Bowdle, B. F., Schmitt, D. P., Brase, G. L., … & Trofimova, I. (2020). Human status criteria: Sex differences and similarities across 14 nations. Journal of Personality and Social Psychology, 119(5), 979.